Yhdistyksen säännöt

 

GOLF-PORRASSALMI ry:n SÄÄNNÖT

1 §                 Yhdistyksen nimi on Golf-Porrassalmi ry ja sen kotipaikka on Mikkeli

2 §                 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää golfpelin ja muiden urheilulajien harrastamista toiminta-alueellaan. Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa tarjoamalla jäsenilleen kilpailu-, koulutus-, valmennus- ja harjoitustoimintaa, nuorisotoimintaa, tiedotus-, suhde-, valistus- ja kasvatustoimintaa ja kuntoliikuntaa. Yhdistyksen tarkoituksena on kiinnittää ehdotusten, anomusten ja aloitteiden kautta toiminta-alueensa viranomaisten ja muiden yhteisöjen huomiota sekä pyrkiä omatoimisesti liikunnan kehittämiseen ja tarpeellisten harjoituspaikkojen ja – välineiden hankkimiseen ja hoitamiseen. Yhdistys voi harjoittaa myös julkaisutoimintaa. Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeelllisia kiinteistöjä. Yhdistys voi hankkia varoja toimintansa tukemiseksi  järjestäen huvi- ja tanssitilaisuuksia, keräyksiä ja arpajaisia, omistaen ja ylläpitäen urheilulaitoksia, harjoittaen kustannus- ja monistustoimintaa sekä majoitus- ja ravitsemisliikettä ja bingotoimintaa sekä välittäen jäsenille voittoa tavoittelematta urheiluvälineitä ja- asusteita.

Tarvittaessa yhdistys hankkii toimintaansa varten asianmukaisen luvan.

Jäsenet

3 §                 Yhdistyksen hallitus valitsee jäsenet jäsenhakemusten perusteella.

Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilöitä ja oikeuskelpoisia yhteisöjä.

Kunnia- tai ainaisjäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksen päätöksellä tai hallituksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt yhdistyksen toimintaa tai tehnyt yhdistykselle huomattavia urheilullisia, taloudellisia tai muita palveluksia. Kunniapuheenjohtajaksi voidaan yhdistyksen kokouksen päätöksellä kutsua yhdistyksen puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö. Kannattavaksi henkilöjäseneksi voi yhdistyksen hallitus hyväksyä yksityisen henkilön ja kannattavaksi yhteisöjäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee yhdistyksen toimintaa suorittamalla vuotuisen kannatusmaksun.

Jäsenmaksut

4 §                 Jäseniltä perittävien vuosi-, liittymis- ja viivästysmaksujen suuruudet määrätään syyskokouksessa.  Jäseniltä perittävä vuosimaksu voidaan määrätä eri jäsenryhmille eri suuruisiksi. Liittymismaksua ei peritä alle 21-vuotiailta eikä kannatusjäseniltä.

Kannatusjäsenen kannatusmaksun suuruudet määrätään syyskokouksessa.

Myöhästyneille maksuille on suoritettava yhdistyksen kokouksen vahvistamat viivästysmaksut.

Ainaisjäsen ja kunniajäsen sekä kunniapuheenjohtaja ovat vapaita liittymis- ja jäsenmaksuvelvollisuuksista.

Yhdistyksen hallituksella on oikeus vapauttaa jäsen jäsenmaksun suorittamisesta asepalveluksen, työttömyyden, sairauden tai muun vastaavan painavan syyn vuoksi.

Toimielimet

5 §                 Yhdistystä edustaa ja sen asioita hoitaa hallitus, johon yhdistyksen syyskokous valitsee puheenjohtajan ja kuudesta kahdeksaan (6-8) muuta varsinaista jäsentä sekä 2 varajäsentä. Hallituksen jäsenet ja puheenjohtaja valitaan kahden vuoden toimikaudeksi kerrallaan. Puheenjohtaja valitaan joka toinen vuosi ja hallituksen jäsenet erovuoronsa mukaisesti siten, että puolet tai lähinnä puolet ovat vuosittain erovuorossa. Toimikauden päätyttyä voidaan hallituksen jäsenet valita hallitukseen uudelleen. Toimikausien määrää ei ole rajattu halituksen jäsenen eikä puheenjohtajan kohdalla. Hallitus voi päättää hallituksen ulkopuolisten henkilöiden osallistumisesta hallituksen kokouksiin, mutta näillä ei ole äänioikeutta hallituksen kokouksissa.

                       Hallituksen varajäsenet toimivat hallituksen jäseninä siinä järjestyksessä kuin heidät on valittu, mikäli joku hallituksen jäsenistä on estynyt osallistumasta hallituksen toimintaan. Varajäsenien toimikausi on kaksi vuotta.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä voi ottaa sihteerin ja rahastonhoitajan. Lisäksi hallitus valitsee yhdistykselle kapteenit, joiden toimikausi on kalenterivuosi. Kapteenin tehtävät määrittää yhdistyksen hallitus.

Hallitus voi ottaa yhdistyksen palvelukseen toiminnajohtajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt, sekä määrätä heidän palkkaetunsa ja voi asettaa avukseen toimi- ja valiokuntia.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan ja hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään neljä (4) sen jäsentä on läsnä. Hallituksen kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa.

6 §                 Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai jonkun muun hallituksen määräämän hallituksen jäsenen tai toimihenkilön kanssa. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.

Toimikausi

7 §                 Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Yhdistyksellä on toiminnantarkastaja ja hänellä  varatoiminnantarkastaja.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään 28.2. Toiminnantarkastajan lausunto on annettava hallitukselle viimeistään 15.3.

Kokoukset

8 §                 Yhdistyksen varsinaisia kokouksia pidetään kaksi, kevätkokous maalis-huhtikuussa ja syyskokous loka- marraskuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai yhdistyksen kokous niin päättää tai vähintään yksi kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä kirjallisesti ilmoitettua tarkoitusta varten niin vaatii. Ylimääräinen kokous on pidettävä kuukauden kuluessa siitä, kun ehdotus se pitämisestä on tehty.

Kutsu yhdistyksen kokouksiin on julkaistava paikkakunnalla yleisesti leviävässä sanomalehdessä tai toimitettava kirjallisesti tai sähköpostilla yhdistyksen jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.

9 §                 Varsinaisessa kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. Kokouksen avaus
  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Tämän lisäksi

Kevätkokouksessa

  1. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
  2. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
  3. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Syyskokouksessa

  1. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis-, kannatus- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle vuodelle
  2. a. Valitaan hallituksen puheenjohtaja

b. Vahvistetaan hallituksen jäsenten lukumäärä

c. Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle

10.  Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja seuraavalle kalenterivuodelle

11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asia

10 §Yhdistyksen kokouksessa kullakin 15 vuotta täyttäneellä läsnä olevalla varsinaisella henkilöjäsenellä on yksi ääni. Jäsenmaksun laiminlyöneellä jäsenelle ei ole äänivaltaa yhdistyksen kokouksissa.

Mikäli äänet menevät tasan, ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

11 §Yhdistyksen jäsen voi erota yhdistyksestä seuraavan kalenterivuoden alusta, jos hän ilmoittaa siitä yhdistyksen hallitukselle viimeistään joulukuun 31. päivänä.

Jäsen, joka ei noudata yhdistyksen kokouksen tekemiä päätöksiä tai jonka katsotaan käyttäytymisellään huomattavasti vahingoittaneen yhdistyksen mainetta tai muuten toimineen yhdistyksen etuja vastaan, voi hallitus erottaa yhdistyksestä joko kokonaan tai määräajaksi. Ennen päätöksen tekoa jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa paitsi milloin erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen. Erottamispäätöksen tekee hallitus kokouksessa, jossa on läsnä puheenjohtaja ja vähintään 5 jäsentä.

Sääntöjen muuttaminen

12 §              Jäsenistöltä tuleva ehdotus sääntöjen muuttamisesta on tehtävä hallitukselle viimeistään joulukuun loppuun mennessä. Hallitus voi tuoda sääntömuutosehdotuksen  yhdistyksen varsinaiseen kokoukseen, jolloin kokouskutsussa on mainittava sääntöjenmuutosehdotuksen käsittelystä. Ehdotus yhdistyksen purkamisesta on jätettävä hallitukselle viimeistään joulukuun loppuun mennessä.

Päätös sääntöjen muuttamisesta muiden kuin 4 §:n osalta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä ja päätös yhdistyksen purkamisesta kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

13 §Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

 Yhdistyksen purkaminen tai purkautuminen

14 §Yhdistyksen purkautuessa sen varat luovutetaan purkautumisesta päättävän yhdistyksen kokouksen määrällä tavalla golfurheilua edistävään tarkoitukseen. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi varat käytetään samaan tarkoitukseen.

15 §Niissä kohdissa, joista näissä säännöissä ei ole muuta määrätty, noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säädöksiä.

Kilpailut ja tapahtumat

Seuraava tapahtuma:

29.05.2024 Metsäkeskus Golf

Kilpailujen lähtöajat ja tulokset