Tietosuojaseloste- Yhteistyökumppanit

TIETOSUOJASELOSTE

1  Yleistä

Tämä tietosuojaseloste antaa EU:n tietosuoja-asetuksen (”Tietosuoja-asetus”) edellyttämiä tietoja rekisteröidylle.

2  Rekisterinpitäjä ja rekisterinpitäjän yhteystiedot

Yhteisinä rekisterinpitäjinä toimii Saimaa Golf Oy ja Golf-Porrassalmi ry tämän tietosuoja-selosteen mukaisesti. Rekisteröityjen informoinnin ja rekisteröidyn oikeuksien toteuttamisen osalta vastuutahona toimii Saimaa Golf Oy.

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö ja yhteystiedot:

Saimaa Golf Oy

Toimitusjohtaja

Anneli Kaikkonen

anneli.kaikkonen@annilangolfkeskus.net

puh. 044 5833213

3  Rekisterin nimi

Yhteistyökumppanien ja asiakkuuksien hallintaan tarkoitettu rekisteri, jossa rekisteröitynä ovat itse tietonsa antaneet yhteistyökumppanit, sekä potentiaaliset, promotilaisuuksissa yhteystietonsa antaneet tai eri julkisista lähteistä kerätyt uudet kumppanit.

4  Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperuste

Alla olevassa taulukossa on yhteenveto käsiteltävien henkilötietojen eri käyttötarkoituksista ja niihin sovellettavista oikeusperusteista sekä käsiteltävistä henkilötietoryhmistä.

Käyttötarkoitus Oikeusperuste Henkilötietoryhmät
Markkinointi, yhteydenpito yhteistyökumppaneiden kanssa ja yhteistyösuhteen hallinnointi. Tilaisuuksien järjestäminen muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Rekisterinpitäjän oikeutettu etu Nimi, yhteystiedot, yritys, yhteistyön kohteet ja muodot sekä laskutustiedot

 

5  Henkilötietojen Säilytysaika tai säilytysajan määrittämiskriteerit

Yhteistyökumppanin yhteyshenkilön henkilötietoja säilytetään niin pitkään, kuin kyseinen yhteyshenkilö toimii kyseisessä roolissa. Henkilötietoja voidaan tarvittaessa säilyttää pidemmän aikaa esimerkiksi lainsäädännön niin edellyttäessä tai tietojen ollessa tarpeellisia osapuolten esittämiin vaatimuksiin liittyen. Tietojen tarpeellisuutta ja ajantasaisuutta arvioidaan säännöllisin väliajoin.

6  Henkilötietojen vastaanottajat ja vastaanottajaryhmät

Saimaa Golf Oy tai Golf-Porrassalmi ry voi luovuttaa kutsua varten yhteistyökumppanien yhteystiedot yhteistyökumppaneille, joiden kanssa järjestetään yhteinen asiakastilaisuus ja jossa kumppanit ovat yhdessä isäntinä.

7  Henkilötietojen siirtäminen

Rekisterinpitäjä käyttää alihankkijoita tietojen käsittelyssä, mutta tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterinpitäjä tekee asianmukaisen tietosuojan ja -turvan varmistamiseksi tietosuoja-asetuksen edellyttämän sopimuksen käyttämiensä henkilötietojen käsittelijöiden kanssa.

8  Henkilötietojen lähteet

Henkilötietoja kerätään pääasiassa rekisteröidyltä itseltään, sekä erilaisista julkisista lähteistä. Henkilötietoja voi kertyä myös yhteistyösuhteen aikana.

9  Rekisteröidyn oikeudet

9.1  Tarkastus- ja siirto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjän vahvistus siitä, käsitelläänkö rekisteröidyn henkilötietoja vai ei tai onko niitä käsitelty. Mikäli rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja, rekisteröidyllä on oikeus saada tämän asiakirjan tiedot sekä jäljennös käsiteltävistä ja käsitellyistä henkilötiedoista. Rekisterinpitäjä voi periä kohtuullisen hallintomaksun rekisteröidyn pyytämistä lisäjäljennöskappaleista. Mikäli rekisteröity tekee pyynnön sähköisesti, eikä hän ole pyytänyt muuta toimitusmuotoa, tiedot toimitetaan yleisesti käytössä olevassa sähköisessä muodossa. Lisäksi rekisteröity voi pyytää itse toimittamiensa tietojen siirtoa koneluettavassa muodossa tietosuoja-asetukseen perustuen.

9.2  Tietojen korjaaminen, poistaminen sekä käsittelyn vastustaminen

Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää rekisterinpitäjää oikaisemaan tai poistamaan henkilötietojaan ja hän voi kieltää henkilötietojensa käsittelyn suoramarkkinointitarkoituksiin. Rekisteröidyllä on myös tietyissä tilanteissa oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista tai muuten vastustaa käsittelyä.

9.3  Oikeus peruttaa suostumus

Mikäli rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja suostumuksen perusteella, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

9.4  Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Mikäli rekisteröity katsoo, ettei hänen henkilötietojensa käsittely ole lainmukaista, hänellä on oikeus tehdä asiassa valitus valvontaviranomaiselle.

9.5  Oikeuksien käyttäminen

Kaikki tässä mainitut pyynnöt tulee toimittaa yllämainitulle rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle. Varaudu tarpeen mukaan todistamaan henkilöllisyytesi käyttäessäsi rekisteröidyn oikeuksia.

10  Henkilötietojen suojaus

Henkilötietoihin pääsyoikeus on ainoastaan toimitusjohtajalla ja hallinnon työntekijöillä, jotka ovat vaitiolovelvoitteen piirissä ja joilla on tarve käyttää tietoja työtehtäviensä tekemiseen.

Tietokoneet ja järjestelmät, joissa tietoja säilytetään, on suojattu palomuureilla ja viruksentorjuntaohjelmistoilla.

Toimisto- ja arkistotilat ovat toimiston kiinnioloaikoina lukitut ja hälytysjärjestelmien/vartioinnin piirissä. Lisäksi paperiset henkilötietoja sisältävät dokumentit ovat lukitussa kaapissa.

Kilpailut ja tapahtumat

Seuraava tapahtuma:

16.06.2024 K-Supermarket Karikko GP:n senioreiden kk-kisaK-SUPERMARKET KARIKKO KUUKAUSIKILPAILUT 2024 Kuukausikilpailu pelataan toukokuusta syyskuuhun (viisi kuukautta). Kunkin kuukauden osakilpailun saa pelata kilpailuaikataulusta ilmenevänä lauantaina, sunnuntaina tai sitä seuraavana maanantaina. Toukokuussa ei ole lauantaipeliä toisen tapahtuman johdosta. Kilpailun voi pelata jokaisena päivänä, mutta vain kuukauden paras tulos otetaan huomioon kokonaiskilpailussa. Seuraottelussa 14.8 pelattuihin kilpailutuloksiin lisätään automaattisesti 2 bogeypistettä (”bonuskierros”). Viimeisessä osakilpailussa on tarjolla ”superbonuspisteet”. Katso lisää sivuiltamme https://annilangolfkeskus.fi/senioreiden-kalenteri/

Kilpailujen lähtöajat ja tulokset